ورود ثبت نام
کیفیت چاپ خوب (برگه دوم و سوم فاکتور ، الوان ایرانی 60 گرم)
چاپ فاکتور دو برگی 500 شماره (1000 برگ) سایز A4 قیمت: 750،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی 1000 شماره (2000 برگ) سایز A4 قیمت: 1.320،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی 2000 شماره (4000 برگ) سایز A4 قیمت: 2.500،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی 3000 شماره (6000 برگ) سایز A4 قیمت: 3.700،000 ریال

 

چاپ فاکتور سه برگی 500 شماره (1500 برگ) سایز A4 قیمت: 1.100،000 ریال

چاپ فاکتور سه برگی 1000 شماره (3000 برگ) سایز A4 قیمت: 1.800،000 ریال

چاپ فاکتور سه برگی 2000 شماره (6000 برگ) سایز A4 قیمت: 3.400،000 ریال

چاپ فاکتور سه برگی 3000 شماره (9000 برگ) سایز A4 قیمت: 5.000،000 ریال

 

چاپ فاکتور دو برگی 500 شماره (1000 برگ) سایز B5 قیمت: 700،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی 1000 شماره (2000 برگ) سایز B5 قیمت: 1.200،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی 2000 شماره (4000 برگ) سایز B5 قیمت: 2.200،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی 3000 شماره (6000 برگ) سایز B5 قیمت: 3.150،000 ریال

 

چاپ فاکتور سه برگی 500 شماره (1500 برگ) سایز B5 قیمت: 1.050،000 ریال

چاپ فاکتور سه برگی 1000 شماره (3000 برگ) سایز B5 قیمت: 1.650،000 ریال

چاپ فاکتور سه برگی 2000 شماره (6000 برگ) سایز B5 قیمت: 3.150،000 ریال

چاپ فاکتور سه برگی 3000 شماره (9000 برگ) سایز B5 قیمت: 4.400،000 ریال

 

چاپ فاکتور دو برگی 500 شماره (1000 برگ) سایز A5 قیمت: 620،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی 1000 شماره (2000 برگ) سایز A5 قیمت: 950،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی 2000 شماره (4000 برگ) سایز A5 قیمت: 1.800،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی 3000 شماره (6000 برگ) سایز A5 قیمت: 2.600،000 ریال

 

چاپ فاکتور سه برگی 500 شماره (1500 برگ) سایز A5 قیمت: 850،000 ریال

چاپ فاکتور سه برگی 1000 شماره (3000 برگ) سایز A5 قیمت: 1.350،000 ریال

چاپ فاکتور سه برگی 2000 شماره (6000 برگ) سایز A5 قیمت: 2.500،000 ریال

چاپ فاکتور سه برگی 3000 شماره (9000 برگ) سایز A5 قیمت: 3.600،000 ریال

 

چاپ فاکتور سه برگی 500 شماره (1500 برگ) سایز A4 قیمت: 1.250،000 ریال(برگه دوم و سوم اندونزی 60 گرم)

چاپ فاکتور سه برگی 1000 شماره (3000 برگ) سایز A4 قیمت: 2.100،000 ریال(برگه دوم و سوم اندونزی 60 گرم)

چاپ فاکتور سه برگی 1000 شماره (3000 برگ) سایز A4 قیمت: 2.250،000 ریال(برگه دوم و سوم اندونزی 80 گرم)

 

برگ اول فاکتورهای دوبرگی بالا کاغذ تحریر اندونزی 80 گرم سفید و برگ دوم ، کاغذ الوان زرد یا سبز 60 گرمی ایرانی می باشد.

البته بسته به نوع سلیقه و سفارش مشتری میتوان برای برگه دوم و سوم فاکتور از کاغذ الوان اندونزی 60 یا 80 گرم که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است استفاده نمود.

 

 

فاکتورهایی که با چاپ افست چاپ می شوند از کیفیت بسیار خوبی برخوردار می باشند .

تعرفه چاپ فاکتور با چاپ افست تک رنگ (برگه دوم اندونزی 60 گرم) :
کیفیت چاپ بسیار عالی
چاپ فاکتور دو برگی 500 شماره (1000 برگ) سایز A4 قیمت: 1.270،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی 1000 شماره (2000 برگ) سایز A4 قیمت: 1.800،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی 2000 شماره (4000 برگ) سایز A4 قیمت: 2.840،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی 3000 شماره (6000 برگ) سایز A4 قیمت: 4.050،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی 1000 شماره (2000 برگ) سایز A5 قیمت: 1.500،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی 2000 شماره (4000 برگ) سایز A5 قیمت: 2.200،000 ریال

 

چاپ فاکتور سه برگی 500 شماره (1500 برگ) سایز A4 قیمت: 1.650،000 ریال

چاپ فاکتور سه برگی 1000 شماره (3000 برگ) سایز A4 قیمت: 2.400،000 ریال

چاپ فاکتور سه برگی 1000 شماره (3000 برگ) سایز A4 قیمت: 2600،000 ریال(برگه دوم و سوم اندونزی 80 گرم)

 

تعرفه چاپ فاکتور با چاپ افست دو رنگ (برگه دوم و سوم اندونزی) :
کیفیت چاپ بسیار عالی
 

چاپ فاکتور سه برگی 1000 شماره (3000 برگ) سایز A4 قیمت: 2.900،000 ریال

چاپ فاکتور سه برگی 2000 شماره (6000 برگ) سایز A4 قیمت: 4.600،000 ریال

 

تعرفه چاپ فاکتور کاربن دار با دستگاه ریسوگراف (مشکی) :
چاپ فاکتور دوبرگی کاربن دار 1000 شماره ( 2000 برگ ) سایز A4 قیمت: 2.050،000 ریال

چاپ فاکتور دوبرگی کاربن دار 2000 شماره ( 4000 برگ ) سایز A4 قیمت: 4.000،000 ریال

چاپ فاکتور دوبرگی کاربن دار 500 شماره ( 1000 برگ ) سایز A4 قیمت: 1.200،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی کاربن دار 1000 شماره ( 2000 برگ ) سایز A5 قیمت: 1.350،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی کاربن دار 2000 شماره ( 4000 برگ ) سایز A5 قیمت: 2.550،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی کاربن دار 500 شماره ( 1000 برگ ) سایز A5 قیمت: 9.00،000 ریال

چاپ فاکتور سه برگی کاربن دار 500 شماره (1500 برگ) سایز A5 قیمت: 1.350،000 ریال

چاپ فاکتور سه برگی کاربن دار 1000 شماره (3000 برگ) سایز A5 قیمت: 2.000،000 ریال

چاپ فاکتور سه برگی کاربن دار 1000 شماره ( 3000 برگ ) سایز A4 قیمت: 3.000،000 ریال

چاپ فاکتور چهار برگی کاربن دار 2000 شماره ( 8000 برگ ) سایز A4 قیمت: 7.200،000 ریال

 
تعرفه چاپ فاکتور کاربن دار با چاپ افست (تک رنگ) :
 

چاپ فاکتور دو برگی کاربن دار 1000 شماره ( 2000 برگ ) سایز A4 قیمت: 2.400،000 ریال

چاپ فاکتور دوبرگی کاربن دار 2000 شماره ( 4000 برگ ) سایز A4 قیمت: 4.100،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی کاربن دار 1000 شماره ( 2000 برگ ) سایز A5 قیمت: 1.900،000 ریال

چاپ فاکتور دو برگی کاربن دار 2000 شماره ( 4000 برگ ) سایز A5 قیمت: 2.800،000 ریال

 

چاپ فاکتور سه برگی کاربن دار 1000 شماره ( 3000 برگ ) سایز A4 قیمت: 3.250،000 ریال

چاپ فاکتور سه برگی کاربن دار 1000 شماره (3000 برگ) سایز A5 قیمت: 2.400،000 ریال

 

چاپ فاکتور چهار برگی کاربن دار 2000 شماره ( 8000 برگ ) سایز A4 قیمت: 7.300،000 ریال

پرفراژ و شماره فاکتور های تهیه شده در این مجموعه با دستگاه بوده و صحافی فاکتور های چاپ شده در چاپ متین از کیفیت بالایی برخوردار می باشد .